Baza Sprzętu i Produkcji Pomocniczej
Budownictwa Przemysłowego
"Lechmar" Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczęło bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bazę Sprzętu i Produkcji Pomocniczej Budownictwa Przemysłowego "Lechmar" Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych

Baza Sprzętu i Produkcji Pomocniczej Budownictwa Przemysłowego "Lechmar" Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Chemicznej 11g, 20-329 Lublin, NIP 946-241-21-67, KRS: 0000201566 jest Administratorem Twoich danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować e-mailem: lechmar@lechmar.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na powyższy adres.

II. Cele i podstawy przetwarzania zależnie od sposobu pozyskania danych

 • w celu zawarcia umowy współpracy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy współpracy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora, na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne,
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
 • elektroniczne dane identyfikacyjne,
 • dane kontaktowe.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe i innym niezależnym odbiorcom, których oferta uzupełnia naszą; partnerom, których oferta.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy współpracy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia;

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
 • d) ograniczenia przetwarzania danych. Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • f) prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy członkostwa, umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: lechmar@lechmar.pl lub udaj się do naszej siedziby. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • wymogiem zawarcia umowy współpracy,
 • dobrowolne
Jeżeli nie podasz danych:
 • możemy odmówić zawarcia umowy,
 • możemy odmówić wykonania naszego świadczenia.

IX. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od firmy z Tobą współpracującej lub wykonującej świadczenie na Twoją rzecz, jej partnera, lub/i ze strony internetowej Twojej firmy, Twojego publicznego profilu LinkedIn, Twojego publicznego profilu Facebook lub/i z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG oraz innych publicznych źródeł.

X. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez przesłanie do Ciebie nowej polityki prywatności za pośrednictwem poczty mail.